Regulamin

§ 1 Postanowienia wstępne

Sklep internetowy Iga Wais, dostępny pod adresem internetowym www.igawais.com, prowadzony jest przez:

Iga Wais
Lewakowskiego 13/4, 38-400 Krosno
NIP 684-26-32-465
REGON 385441728

Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów, korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Definicje

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Sprzedawca / Twórca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą Iga Wais z siedzibą przy ul. Lewakowskiego 13/4, 38-400 Krosno.
Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.igawais.com.
Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności.
Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.
Produkt – dostępny w Sklepie projekt graficzny będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
Nabywca – osoba dokonująca zakupu w Serwisie i nabywająca licencję.
Licencja niewyłączna – licencja zezwalająca na korzystanie z Grafiki w ramach określonych poniżej zasad, nie obejmuje przeniesienia praw autorskich
Grafika – utwór graficzny w postaci wzoru lub ilustracji wystawiony na sprzedaż w Serwisie

§ 3 Kontakt ze Sklepem

Adres e-mail Sprzedawcy: contact@igawais.com

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu email podanego w niniejszym paragrafie lub formularza kontaktowego.

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies

§ 5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w dolarach amerykańskich (USD), euro (EUR) oraz polskich złotych (PLN). Ceny w Sklepie są podane w wersji brutto, z uwzględnieniem podatku VAT.
 4. Wszystkie Produkty Sklepu są produktami cyfrowymi, które Klient pobiera ze Sklepu po dokonaniu zakupu.
 5. Żaden produkt fizyczny nie będzie wysyłany do Klienta po dokonaniu zakupu.
 6. Zasady korzystania z Produktów Sklepu po dokonaniu zakupu zostały opisane w § 10 Licencja, prezentującym zakres licencji komercyjnej obowiązującej względem wszystkich Produktów Sklepu.

§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: nazwa użytkownika, adres mailowy oraz hasło.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe. Konto można także założyć podczas składania Zamówienia.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 7 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
 2. następnie kliknąć przycisk “Przejdź do płatności” lub “Zamówienie”, aby przejść do strony z Formularzem zamówienia;
 3. wypełnić formularz;
 4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności;
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”;
 6. opłacić zamówienie w określonym terminie (§ 9 pkt 3).

§ 8 Oferowane metody płatności

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 • Płatność PayPal
 • Płatność kartą płatniczą

§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Po wyborze przez Klienta płatności PayPal lub płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Po zaksięgowaniu otrzymania zapłaty przez Sprzedawcę, na Koncie Klienta w Sklepie pojawia się opcja pobrania Produktu.

§ 10 Licencja

 1. Wszystkie Grafiki wystawione na sprzedaż w Sklepie są objęte Licencją niewyłączną.
 2. Każda Grafika może mieć wielu Nabywców, co oznacza, że podczas zakupu nie są nabywane prawa autorskie do Grafiki przez Nabywcę.
 3. Z chwilą zakupu Grafiki, Twórca udziela Nabywcy Licencji niewyłącznej bez ograniczeń czasowych w zakresie korzystania z Grafiki, a także bez ograniczeń terytorialnych w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Grafiki za pomocą dostępnych metod druku na tkaninach, papierze i innych powierzchniach.
 4. Nabywca ma prawo do korzystania z Grafiki w celach prywatnych i komercyjnych.
 5. Nabywca może prezentować zakupioną Grafikę na swojej stronie internetowej oraz w kanałach społecznościowych takich jak Instagram, czy Facebook z uwzględnieniem znacznika @iga.wais
 6. Nabywca nie ma prawa do sprzedaży Grafiki w postaci pliku cyfrowego, ani żadnej z jej części jako produktu końcowego.
 7. Nabywca nie ma prawa do umieszczania Grafiki na stockach graficznych.
 8. Nabywca nie ma prawa do odsprzedaży, własnego licencjonowania, przekazywania lub dzielenia się nabytym plikiem graficznym, który został mu przekazany do pobrania po zakupie Grafiki.
 9. Nabywca nie ma prawa do wykorzystywania Grafiki jako znaku handlowego.

§ 11 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Produkty Sklepu to produkty cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym.
 2. Akceptując niniejszy regulamin Klient traci prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dokonaniu zakupu w Sklepie zgodnie z obowiązującym Prawem Konsumenta w Unii Europejskiej dotyczącym produktów cyfrowych.
 3. Po dokonaniu płatności za Produkt i pobraniu cyfrowego pliku graficznego udostępnionego w panelu Klienta, Produkt nie może zostać zwrócony.

§ 12 Reklamacja

 1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty, czyli projekty graficzne w postaci cyfrowej.
 2. W przypadku otrzymania błędnego pliku lub wystąpienia wady zakupionego Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące Praw Konsumenta Unii Europejskiej.
 3. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy.
 4. Aby reklamacja została uznana za poprawną należy zawrzeć w niej opis wady i okoliczności jej wystąpienia oraz dołączyć zdjęcie (np. zrzut z ekranu lub zdjęcie wydruku) z widocznym błędem Produktu. Dodatkowo w reklamacji powinny zostać podane dane Klienta składającego reklamację.
 5. Klient ma prawo do żądanie usunięcia wady produktu, a gdy po dokonaniu naprawy przez Sprzedawcę wada będzie nadal widoczna, Klient ma prawo do ubiegania się o zwrot kosztów.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Działalność prowadzona za pośrednictwem strony internetowej igawais.com podlega obowiązującemu europejskiemu prawodawstwu odnoszącemu się do przepisów dotyczących handlu elektronicznego oraz polskiemu ustawodawstwu.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności lub w celu ulepszania działania Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy ze Sprzedawcą. Zalecamy, aby Użytkownicy zapoznawali się z Regulaminem za każdym razem, gdy wchodzą na naszą stronę internetową, a także zawsze, gdy chcą dokonać zakupu, aby mogli swobodnie decydować, czy chcą z niej dalej korzystać oraz dokonywać zakupów.

 3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może dochodzić swoich roszczeń między innymi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR: https://ec.europa.eu/consumers/

 4. W przypadku kontrowersji lub konfliktów, które mogą wyniknąć z interpretacji lub spełnienia niniejszego Regulaminu strony igawais.com, strony zgadzają się na ich rozstrzyganie przed sądami w Polsce.